Energetický auditor


Energetický auditor je fyzická osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Energetický auditor musí být ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti energetického auditora, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Pojištění energetického auditora musí trvat po celou dobu výkonu jeho auditorské činnosti.

Způsobilost energetického auditora

Dokumenty dokládající způsobilost energetického auditora k výkonu činnosti -

- osvědčení o zapsání v seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu,
- osvědčení o odborné způsobilosti osob zpracovávajících průkazy energetické náročnosti budov,
- doklad o pojištění energetického auditora.

Energetický auditor opatřuje zprávu o energetickém auditu vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem, pod nímž je zapsán v seznamu energetických auditorů vedeném ministerstvem. Evidenční číslo energetického auditora nesmí být auditorem používáno na jiných dokumentech, než jsou energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, inspekce kotle, klimatizačního zařízení.

Energetický auditor - energetický specialista

Ing. Dana Nagyová

 2008-2015 © DaMi