Pro kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie kontaktujte:
Ing. et. Ing. Eva Velísková - technický manažer, tel. 737 128 234, eva.veliskova@seznam.cz
nebo přímo energetické specialisty - auditory
Ing. Dana Nagyová, tel. 721 321 729

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie je daná zákonem č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, § 6a. Tato povinnost zajistit kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie je stanovena vlastníkům a společenstvím vlastníků jednotek provozující kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW.

Předmět kontroly upravuje prováděcí vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Na základě vyhlášky kontrola kotlů zahrnuje hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie, vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti, hodnocení stavu údržby, hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie, doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího kotle a rozvodů tepelné energie.

Výsledkem kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie zahrnující posouzení provozovaného kotle s doporučením a opatřením vedoucím ke zlepšení nebo výměně provozovaných kotlů a tepelných rozvodů a o alternativních řešeních.


Komu je povinnost kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie uložena?

Povinnost nechat provést kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie se vztahuje na všechny vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek u provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW. Tato povinnost se netýká rodinných domů, bytů a staveb pro rodinnou rekreaci, pokud nejsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.


Kdo může provádět kotroly kotlů a rozvodů tepelné energie?

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie může provádět pouze energetický specialista nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu.


Jaká je četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie?

Četnost kontrol je stanovena vyhláškou č. 194/2013 Sb. v příloze 5.

Četnost kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie


Pokuty za neprovedení kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

V případě, že vlastník nebo společenství vlastníků jednotek se jmenovitým výkonem kotle vyšším než 20 kW nezajistí kontrolu, může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

 2008-2012 © DaMi