Kotlíková dotace 2016


Výzva Ministerstva životního prostředí pro jednotlivé kraje na Kotlíkové dotace v roce 2015 skončila 30. září 2015. V současnosti probíhá vyhodnocování žádostí jednotlivých krajů a jejich případné schvalování.
Žádost o kotlíkovou dotaci 2016 podalo všech 13 krajů - Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pradubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj i Zlínský kraj. Žádosti jednotlivých krajů byly schváleny a nyní začnou kraje přijímat žádosti občanů, většina krajů začíná přijímat žádosti v lednu, některé později.

Cílem Kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší v České republice, které způsobují zastaralé uhelné kotle v domácnostech. Podle odhadu MŽP je takových kotlů v České republice přes 350 tisíc. Vzhledem k tomu, že od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy a od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší a od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší, je snahou MŽP pomoci občanům s výměnou starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.

Kotlíková dotace - příjem žádostí

Některé kraje již v lednu začínají přijímat žádosti na Kotlíkovou dotaci. Neváhejte nás kontaktovat a nechat si vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy nebo navrhnout vhodné mikro energetické opatření.

Žádost o kotlíkové dotace na kraji

Jednotlivé kraje se musí se svými projekty do 30. 9. přihlásit na Státní fond ŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Po schválení krajských projektů ze strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost. Občané pak budou žádat o Kotlíkovou dotaci na příslušném kraji.

Základními a neměnnými podmínkami pro všechny kraje jsou výše dotace, povinná emisní třída u všech kotlů a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi.

Výše kotlíkové dotace

Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun. Kotle, které budou v rámci programu dotovány, budou součástí speciálního seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR. Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

Předmět podpory kotlíkové dotace

- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro“ energetická opatření.

"Mikro" energetická opatření

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro energetické opatření. Míra dotace na mikro energetické opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení.

Mezi "mikro" energetická opatření patří
- Zateplení střechy nebo půdních prostor,
- Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
- Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
- Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
- Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří),
- Dílčí výměna oken,
- Výměna vstupních a balkonových dveří,
- Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
- Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Způsobilé výdaje pro Kotlíkové dotace

Mezi způsobilé výdaje patří náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření. Dále také náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pro prokázání úrovně energetické náročnosti. Stejně tak i služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

Kdo může zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy požadovaný pro Kotlíkové dotace může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB je zapsaná v seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 2008-2015 © DaMi