Zelená úsporám - Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám

Dne 22.10.2015 byla vyhlášena 3. výzva dotačního programu Nová Zelená úsporám pro rodinné domy. Příjem žádostí bude trvat od 22.10.2015 do 31.12.2021 nebo do vyčerpání alokace.

Třetí výzva programu Nová Zelená úsporám pro rodinné domy zahrnuje tyto oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

dotace na zateplení obálky budovy -
- výměna oken a dveří,
- zateplení obvodových stěn,
- zateplení střechy,
- zateplení stropu,
- zateplení podlahy.
Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

- dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50 % podílem OZE
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Komu je program Nová Zelená úsporám určen?

Program NZÚ je určen pro vlastníky nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

POZOR - Dotace 3. výzvy NZÚ nelze získat na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně). Na výměnu těchto typů kotlů lze získat Kotlíkovou dotaci 2015.

- - -

Zelená úsporám

Zelená úsporám je zaměřena na podporu investic do energetických úspor a instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. v Zelené úsporám je podporováno kvalitní zateplování nejen rodinných domů, ale i bytových nepanelových a nově i panelových domů, změna neekologického vytápění na vytápění nízkoemisními kotly na biomasu, tepelnými čerpadly jak do nízkoenergetických novostaveb, tak do novostaveb v pasivním energetickém standardu. A také instalace solárně-termických kolektorů.

Program Zelená úsporám je vyhlášen na období 1. dubna 2009 až 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány pouze do 30. června 2012, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu Zelená úsporám.

Podpory programu Zelená úsporám

V programu Zelená úsporám jsou 3 základní oblasti podpory:

A. Úspora energie na vytápění
- A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
- A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
- C.1 Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
- C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
- C.3 Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Zelená úsporám - kdo může žádat

Žadateli v programu Zelená úsporám jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb.

To jsou - fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

O dotaci v programu Zelená úsporám je možné žádat před začátkem realizace opatření, ale i po něm, ovšem s podmínkou, že realizace nesmí být dokončena před vyhlášením programu Zelená úsporám.

Dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení v programu Zelená úsporám

Zelená úsporám podporuje ve všech oblastech podpory zpracování projektu a odborného posudku hodnocení tepelně-technických vlastností domů a poskytuje na ně dotace.

 2008-2012 © DaMi