PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO RODINNÝ DŮM do 3 dnů

Energetický audit budovy

Co je energetický audit

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.

Obsah energetického auditu

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů §9 a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, musí energetický audit mimo jiné obsahovat následující -

a) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
b) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
c) varianty z návrhu jednotlivých opatření a výběr optimální varianty,
d) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovávat energetický audit.

Cíl energetického auditu

Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Povinnost zpracování energetického auditu

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 318/2012 Sb. :

- organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 480/2012 Sb., tj. 1500 GJ,
- fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 480/2012 Sb., tj. 35000 GJ,
- hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby nebo organizační složky uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u jednotlivých budov nebo hospodářství je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

Celková roční spotřeba energie je součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

Energetický audit může provádět pouze energetický auditor, nebo-li energetický specialista s příslušným oprávněním.


 2008-2012 © DaMi