PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO RODINNÝ DŮM do 3 dnů

Průkaz energetické náročnosti budovy

Zpracovává autorizovaný energetický auditor člen Asociace energetických specialistů, což Vám zaručuje kvalitu odvedené práce

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek) je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování plnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při -

- výstavbě nových budov,
- při větších změnách dokončených budov.

Od 1. ledna 2013 vzniká také povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov postupně i pro jiné budovy a to nasledovně -

od 1. ledna 2013

- při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt) a při pronájmu budovy

od 1. července 2013

- budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. července 2015

- budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016

- při pronájmu ucelené části budovy (byt, nebytový prostor, komerční prostor) včetně družstevních domů

od 1. ledna 2017

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají budovy užívané orgány veřejné moci. Graf průkazu energetické náročnosti budovy se umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vdle veřejného vchodu do budovy nebo na stěnu uvnitř budovy vedle tohoto vchodu.

Co je potřeba k průkazu energetické náročnosti budovy

Zašlete nám výkresovou dokumentaci včetně technické zprávy - mailem, poštou nebo doručte osobně na naši adresu.
My Vám průkaz ENB do 3 dnů vypracujeme a vyrozumíme Vás o výsledku zpracování průkazu ENB telefonicky nebo mailem.

Průkaz energetické náročnosti budovy Vám zašleme na dobírku nebo předáme osobně při platbě v hotovosti.

Ceny za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy naleznete v našem Ceníku. Nabízíme Vám i EXPRES zpracování průkazu ENB do 24 hod.

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li často zaměňovaný pojem energetický štítek, je definován zákonem č. 318/2012 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnoti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem a mezi ukazatele energetické náročnosti budovy patří - celková primární energie za rok, neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, větrání, chlazení, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělana do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Průkaz energetické náročnosti budov - štítek

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista podle zákona č. 318/2012 Sb. § 10 odst. 1 písm. b). Energetický specialista pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB je přezkoušený ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

 2008-2015 © DaMi